เช็กด่วน กรมพัฒนาที่ดิน แจงโครงการขุดบ่อจิ๋ว ปี64 แค่ 2,500 บ. ยังเหลือกว่า 5,000 สิทธิ

รัฐบาลยังคงมุ่งมั่นช่วยเหลือภาคเกษตรกรอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะโครงการแหล่งน้ําในไร่นานอกเขตชลประทาน หรือ บ่อจิ๋วที่กรมพัฒนาที่ดินจัดทำโครงการด้วยการขุดสระน้ำขนาด 1260 ลูกบาศก์เมตร โดยเกษตรกรออกค่าใช้จ่ายเพียงบ่อละ 2500 บาทเพื่อลดปัญหาภัยแล้งและขาดแคลนน้ำนั่นเอง

โดยสระน้ำในไร่นา หรือบ่อจิ๋ว ปีงบประมาณ 2564 ในโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ล่าสุดวันที่ 30 ตุลาคม 2564 ยังคงมีคำขอไปแล้ว (บ่อจิ๋ว) จำนวน 34,540 ราย จากแผนดำเนินงาน จำนวน 40,000 บ่อนั่นเอง


บ่อจิ๋ว โดยกรมพัฒนาที่ดิน


บ่อจิ๋ว ปีงบประมาณ 2564


บ่อจิ๋ว โดยกรมพัฒนาที่ดิน


บ่อจิ๋ว ปีงบประมาณ 2564

สำหรับเกษตรกรที่มีความสนใจต้องการขุดสระในงบประมาณปี 2564 ท่านสามารถยื่นเรื่องประสงค์ขอรับการสนับสนุนขุดบ่อได้ที่ สถานีพัฒนาที่ดิน ในพื้นที่ของท่าน หรือสอบถามที่เบอร์โทรศัพท์ 1760 โดยรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถดูได้จากเว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดิน https://www.ldd.go.th/WEB_Water/Index.html