ข่าวดีโคกหนองนา โมเดลเกษตรยั่งยืน ประกาศยืดเวลายาว ถึง 31 ธ.ค. 64

หลังจากมีคนแห่สมัครโครงการโคกหนองนาโมเดลในช่วงต้นปี 2564 ที่ผ่านมา และมีการสร้างงานเกิดขึ้นตามมาภายหลังทำให้ประชาชนได้รับอาชีพ เพิ่มขึ้น ในช่วงสถานการณ์ปัจจุบัน ยกให้เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นชุมชนเป็นอย่างดีทั้งภาคเกษตรกรและผู้ว่างงานรวมถึงบัณฑิตที่จบใหม่


โคกหนองนาโมเดลในช่วงต้นปี 2564


โคกหนองนาโมเดลในช่วงต้นปี 2564

แม้ระหว่างทางจะเกิดปัญหา เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียด โครงการโคกหนองนาโมเดล มาตลอดเนื่องจากผู้เข้าร่วมโครงการบางส่วนได้เงินล่าช้าและบางส่วนไม่ยอมให้ใช้ที่ดินและไม่ยอมให้ขุดสระ นั่นเอง


โครงการโคกหนองนาโมเดล


โครงการโคกหนองนาโมเดล


โครงการโคกหนองนาโมเดล

แต่ยังมีพื้นที่สำรองทดแทนกว่า 117758 ราย โดยทางภาครัฐมั่นใจสามาถดำเนินการต่อไปได้ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการที่อยู่ในพื้นที่ตำบล กว่า 3246 แห่ง โดยเงินล่าช้าจะมีการขยายเวลาเบิกเงินกู้ให้เสร็จสิ้นภายในช่วงวันที่ 21 ธ.ค. 2564 ีกด้วย