ชาวนาเตรียมเฮ ครม.เคาะแล้วจ่ายเงินช่วยเหลือประกันราคาข้าว ภายใน 3 วัน

เป็นข่าวดีของชาวนา หลังรอคอยเรื่องนี้มานาน ซึ่งนายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า การจ่ายเงินประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนั้น ธ.ก.ส. พร้อมทำตามมติ ครม. และสามารถโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรได้ภายใน 3 วัน หลังตรวจสอบรายชื่อและข้อมูลของเกษตรกรแล้ว

ซึ่งจะต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเงินชดเชยจากประกันความเสียหายจากน้ำท่วม ส่วนการประเมินทิศทางราคาข้าวในช่วงที่เหลือของปีบัญชี 2564 ราคาอาจยังตกลงเล็กน้อย โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ เนื่องจากความต้องการของตลาดข้าวกลุ่มพรีเมี่ยมในต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาดอเมริกาและยุโรปลดลง จากผลกระทบจากโควิด ขณะที่สินค้าเกษตรอื่น เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง และปาล์มน้ำมัน มีทิศทางราคาที่ดีขึ้นจากความต้องการที่เพิ่มขึ้น

สำหรับเรื่องหนี้ที่รัฐบาลต้องชดใช้ตามโครงการรับจำนำข้าว จากนโยบายของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีนั้น แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ หนี้ที่รัฐบาลต้องชดใช้ให้ ธ.ก.ส. วงเงิน 1 แสนล้านบาท ซึ่งสำนักงบประมาณได้เข้ามาดูแล ทยอยชดเชยทุกปี คาดว่าจะสามารถใช้หนี้ ธ.ก.ส หมดภายใน 3-5 ปี และอีกส่วนหนึ่งที่รัฐบาลต้องชดเชยจากโครงการ คือ หนี้จากการออกพันธบัตรรัฐบาล ของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลา 3-5 ปี ในการชำระหนี้ครบวงเงินเช่นเดียวกัน

นายธนารัตน์ กล่าวอีกว่า  สำนักงบประมาณจะพิจารณาการจัดสรรงบในการชดเชยหนี้ให้กับธ.ก.ส. ด้วยการพิจารณาหนี้ในส่วนที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง ซึ่งจะชำระในส่วนนี้ก่อน อย่างไรก็ตาม ขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐในแต่ละปีด้วย แต่การชำระหนี้จะเฉลี่ยประมาณ 10-20% ของยอดหนี้ทั้งหมด โดยในปีงบประมาณ 2565 นี้ ได้ตั้งงบชดเชยหนี้ให้กับธ.ก.ส จำนวน 69,000 ล้านบาท ซึ่งน้อยกว่าปีที่ผ่านมา

“ธ.ก.ส.มีสภาพคล่องมาจากเงินรับฝาก การออกพันธบัตร ซึ่งปัจจุบันมีไม่ถึง 5% และส่วนที่เหลือมาจากงบประมาณแผ่นดิน โดยได้รับการชดเชยจากรัฐบาล ซึ่งมีการตั้งงบชำระหนี้เฉลี่ยประมาณ 10-20% ต่อปี” นายธนารัตน์ กล่าว