แจงไทม์ไลน์ โอนเงินช่วยเหลือ กลุ่มเปราะบาง 10ม.ค. นี้

ในส่วนของการช่วยเหลือของภาครัฐต่อประชาชนแต่ละกลุ่ม มีความแตกต่างกัน โดยเฉพาะกลุ่มที่ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด อย่างเด็ก คนช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ และผู้สูงอายุ

ล่าสุดภาครัฐ ได้แจงไทม์ไลน์ ช่วยเหลือ 3 กลุ่มเปราะบาง ประจำเดือนมกราคม 2565 ได้วันที่ 10 ม.ค. โดยกรมบัญชีกลางจะโอนเงินช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,เบี้ยผู้ที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ และเงินอุดหนุนบุตร วันที่ 10 มกราคม 2565

 1. เงินอุดหนุนบุตร หรือ เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
 • อายุ 6 ขวบ 600 บาท ต่อเด็ก 1 คน (ครอบครัวรายได้น้อย เฉลี่ยไม่เกิน 1 แสนบาทต่อคนต่อปี)

สำหรับผู้ปกครองสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนขอรับสิทธิในโครงการเงินอุดหนุนบุตรได้ด้วยตนเองที่ http://csgcheck.dcy.go.th โดยมีวิธีการดังต่อไปนี้้

 • เข้าสู่เว็บไซต์ http://csgcheck.dcy.go.th
 • กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียน
 • กรอกเลขประจำตัวประชาชนเด็กแรกเกิด
 • ระบุรหัสยืนยันรูปภาพ
 • กดค้นหาข้อมูล
 1. กลุ่มเปราะบาง เบี้ยผู้สูงอายุ 600-1,000 บาท ตามเกณฑ์อายุ
 • อายุ 60-69 ปี ได้รับ 600 บาท
 • อายุ 70-79 ปี ได้รับ 700 บาท
 • อายุ 80-89 ปี ได้รับ 800 บาท
 • อายุ 90 ปี ขึ้นไป ได้รับ 1,000 บาท

 1. กลุ่มเปราะบาง เบี้ยผู้ที่ชาวยเหลือตนเองไม่ได้ 800-1,000 บาท ตามเกณฑ์อายุ
 • อายุต่ำกว่า 18 ปี ได้รับ 1,000 บาท
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป ได้รับ 800 บาท
 • ผู้ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ก็จะได้รับเงินเบี้ยผู้ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ โอนเข้าบัญชีผู้ช่วยเหลือตนเองไม่ได้คนละ 800 บาท และได้เงินพิเศษ 200 บาท โอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ช่วงวันที่ 22 มกราคม

ปฏิทินจ่ายเงิน กลุ่มเปราะบาง

 • เดือนมกราคม 2565 วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565
 • เดือนกุมภาพันธ์ 2565 วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565
 • เดือนมีนาคม 2565 วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565
 • เดือนเมษายน 2565 วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565

 • เดือนพฤษภาคม 2565 วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565
 • เดือนมิถุนายน 2565 วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565
 • เดือนกรกฎาคม 2565 วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565
 • เดือนสิงหาคม 2565 วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565
 • เดือนกันยายน 2565 วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565