รายละเอียด บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เมษายน 2565

คนทั่วประเทศติดตามเรื่องนี้กันอยู่ตลอด พอขยับเข้าเดือนเมษายน เดือนที่มีวันหยุดย าว 6 วันติดต่อกัน หลายคนต่างวางแผนการจับจ่ายใช้สอยไว้แต่เนิ่น ๆ โดยเฉพาะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นบุคคลอีกกลุ่มต้องคํานวณค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าเช่นกัน และวันนี้เราจะพาไปดูกันว่า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประจำเดือนเมษายน 2565 เงินช่วยเหลือโอนเข้าวันไหนบ้าง ตามไปดูกันเลย

วันที่ 1 เมษายน 2565 วงเงินซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค ทุกคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับวงเงินช่วยเหลือเป็นค่าซื้อสินค้าบริโภคอุปโภคที่จำเป็นจากร้านธงฟ้าฯ จำนวน 200-300 บาท/คน/เดือน (ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้) โดยจะได้รับเงินดังนี้ กลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท ได้รับ 300 บาท/เดือน กลุ่มที่มีรายได้เกิน 30,000 บาท ได้รับ 200 บาท/เดือน

หมายเหตุ สำหรับเดือนเมษายน ผู้ที่รูดสินค้า 300 บาทต่อเดือนจะได้เพิ่มอีก 200 จะสามารถรูดสินค้าได้เป็น 500 บาท

สำหรับผู้ที่รูดสินค้า 200 บาท ได้เพิ่มอีก 200 สามารถรูดซื้อสินค้าได้เป็น 400 บาท

ค่ารถโดยสารประจำทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ (รถเมล์ ขสมก.) และรถไฟฟ้า (BTS-MRT) จำนวน 500 บาท/เดือน (ใช้ชำระค่าโดยสารด้วยระบบ e-Ticket) ซึ่งได้รับเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนในกรุงเทพฯ และ 6 จังหวัดปริมณฑล ประกอบด้วย นนทบุรี, ปทุมธานี, อยุธย า, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร และนครปฐม

ค่ารถโดยสาร บขส. (รถทัวร์ บขส.) จำนวน 500 บาท/เดือน ผู้ถือบัตรคนจนจะได้รับสิทธิ์ทุกคน โดยนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและบัตรประชาชนไปขอรับสิทธิ์ได้ที่จุดจำหน่ายตั๋วโดยสาร บขส.

ค่าโดยสารรถไฟ จำนวน 500 บาท/เดือน ผู้ถือบัตรคนจนจะได้รับสิทธิ์ทุกคน โดยนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและบัตรประชาชนไปขอรับสิทธิ์ได้ที่จุดจำหน่ายตั๋วโดยสารรถไฟ

ทุกคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับวงเงินช่วยเหลือเป็นค่าก๊าซหุงต้ม จำนวน 45 บาท/3 เดือน (ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้)

วันที่ 18 เมษายน 2565 ค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 230 บาท/เดือน/ครัวเรือน เป็นการต่ออายุจากมาตรการเดิม โดยครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย จะได้รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 230 บาท/เดือน/ครัวเรือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – กันย ายน 2564 กรณีใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วย/เดือน ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน ให้ใช้สิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการปัจจุบัน กรณีที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วย/เดือน ให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้สิทธิ์ตามมาตรการนี้ ในวงเงิน 230 บาท/ครัวเรือน/เดือน หากใช้เกินวงเงินที่กำหนด ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องเป็นผู้จ่ายค่าไฟฟ้าทั้งหมด

สิทธิเพิ่มเติม ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เงินช่วยเหลือผู้ พิ การ

ตามปกติผู้พิการที่ขึ้นทะเบียนจะได้รับการโอนเงินเบี้ยผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ 800 บาท/เดือน เข้าบัญชีธนาคาร อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 เป็นต้นไป ครม. มีมติให้เพิ่มเบี้ยความพิการอีก 200 บาท เป็น 1,000 บาท/เดือน สำหรับผู้พิการที่อายุ 18 ปีขึ้นไป และมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยจะแบ่งจ่าย ดังนี้ 800 บาท

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเหมือนเดิม ทุกวันที่ 10 ของเดือน เงินเพิ่มเติมอีก 200 บาท จากกองทุนประชารัฐ : จ่ายเข้ากระเป๋าเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งคาดว่าเงินจะเข้าบัญชีประมาณวันที่ 22 ของทุกเดือน อย่างไรก็ตาม วัน-เวลาที่แน่นอน กรมบัญชีกลางจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอีกครั้ง