ชัดเจน ทำงาน วันแรงงาน เกิน 8 ชม. เป็นโอที

สื่อมวลชนและนักข่าวยังคงติดตามข่าวคราวของเรื่องราวเพจก ฎ หมายเเรงงาน รองศาสตราจารย์ตรีเนตร สาระพงษ์ ได้อธิบายขอก ฎหมายเกี่ยวกับการทำงานใน วันเเรงงาน ไว้ว่า วันแรงงานถือเป็นวันหยุดตามประเพณีที่ก ฎหมายบังคับให้นายจ้างทุกคนต้องจัดให้ลูกจ้างทุกคนหยุด ๑ วัน โดยได้รับค่าจ้าง

หากนายจ้างให้ลูกจ้างมาทำงานใน วันแรงงาน หรือวันหยุดชดเชยวันเเรงงาน จะต้องจ่ายค่าจ้างเพิ่มให้แก่ลูกจ้างอีก ๑ แรง หมายความว่า แม้ลูกจ้างไม่มาทำงานก็จะได้ค่ าจ้างอยู่แล้ว นายจ้างจะไม่จ่ายค่าจ้างโดยอ้างว่าเป็นวันแรงงานซึ่งเป็นวันหยุด และกรณีวันแรงงานซึ่งเป็นวันหยุดตามประเพณีนายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างทุกประเภท

กรณีทำงานเกินกว่าเวลาทำงานปกติ โดยทั่วไปคือทำงานเกิน ๘ ชม. จากเวลาทำงานปกติ(คือเกินจากช่วงเวลาเดียวกับวันทำงานปกติ)

ใน วันแรงงาน จะต้องได้ค่าล่วงเวลาในวันหยุด ๓ เท่า ของค่าจ้างรายชั่วโมงในวันทำงานปกติ

ขอบคุณ เพจก ฎหมายเเรงงาน