ห้างดัง ประกาศปิดฟ้าผ่า

เป็นกระแสที่มีคนให้ความสนใจกันมาก วันที่ 5 พ.ค.65 มีรายงานว่า ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่ ทำหนังสือแจ้งร้านค้าในศูนย์การค้าทุกร้าน ประกาศปิดชั่วคราว มีรายละเอียดระบุว่า ตามที่ร้านค้าในศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่ ทราบเป็นอย่างดีว่า ศูนย์การค้าได้รับผลกระทบอย่างมากจากสถานการณ์ ตั้งแต่เดือน มี.ค.2563 เป็นต้นมา

ศูนย์การค้าฯ ได้พย าย ามประคับประคองสถานการณ์ด้านการเงิน และต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่เกินกว่ารายรับอย่างเต็มความสามารถมาโดยตลอด 3 ปี และได้ใช้ความพย าย ามเป็นอย่างยิ่ง

เพื่อไม่ให้ร้านค้าได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่ าว โดยพย าย ามให้ส่วนลดค่าเช่า รวมถึงการงดเก็บค่าเช่าในบางเดือนเพื่อให้ร้านค้า และศูนย์การค้าฯสามารถฝ่าฟันสถานการณ์นี้ไปด้วยกันได้

บริษัท อีอีซี เชียงใหม่ โครงการ 1 จำกัด และ ผู้ถือหุ้นทุกท่าน ขอขอบคุณทุกร้านค้า สำหรับความไว้วางใจในการเปิดร้านค้า และ การลงทุนทำธุรกิจภายในศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่ ด้วยดีเสมอมา

บริษัท อีอีซี เชียงใหม่ โครงการ 1 จำกัด รู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่ต้องแจ้งให้ร้านค้าในศูนย์ฯการค้า ทราบว่า บริษัทฯไม่อาจแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่เกินกว่ารายรับได้อีกต่อไป

บริษัท อีอีซี เชียงใหม่ โครงการ 1 จำกัด จึงมีความจำเป็นต้องปิด ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่ เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 5 พ.ค.65 เป็นต้นไป หรือ จนกว่าจะได้รับเงินลงทุน โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ อันเป็นสาระสำคัญบริษัทฯจะแจ้งให้ร้านค้าทุกร้านทราบต่อไป

ภาพดังกล่ าว

ภาพดังกล่ าว

อย่างไรก็ตาม ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา ห้างดังเชียงใหม่ แบกไม่ไหว ประกาศปิดชั่วคราว